AHAVA Israel logo
AHAVA Israel logo

All articles

מהי מדיניות ההחזרות וההחלפות שלכם?Updated 4 months ago

ניתן לעשות זאת ללא עלות, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ולהנחיות המפורטות להלן. 

התנאים להחזרת או החלפת מוצר שהתקבל הם שהמוצר לא נפגם ושלא נעשה בו שימוש, וכן הצגת חשבונית. 

אם הינך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בסעיף 14ג1. (א) לחוק הגנת הצרכן, הינך רשאי לבטל כל עסקה בתוך 4 חודשים ממועד קבלת המשלוח ו/או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, באחת מהדרכים המפורטות בסעיפים 44 ו-46 לעיל, וזאת בכפוף להצגת תעודה מתאימה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית. 

החלפת מוצר תיעשה בתוך 30 ימים ממועד קבלת המוצר. 

החלפת המוצר תעשה כזיכוי בגובה מחיר הרכישה באתר, ניתן להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי מלא .

Was this article helpful?
Yes
No